Συστήματα συσκευασίας
που προστατεύουν και προωθούν
τα προϊόντα σας

Δείτε τα προϊόντα

Διατηρησιμότητα

Τιμούμε την ιστορία μας καθώς εστιάζουμε και στο μέλλον μας. Χρησιμοποιούμε οικονομικους , φυσικούς και ανθρώπινους πόρους με σύνεση, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. -Από The Greif Way

Πιστεύουμε ότι πραγματικά βιώσιμες πρακτικές απαιτούν ορθή ισορροπία μεταξύ οφέλους των ανθρώπων και του περιβάλλοντος και αποφέροντας αξία για τους μετόχους μας. Το να κάνουμε καλό και το να πηγαίνουμε καλά πρέπει να συνδυάζονται, αν θέλουμε να επιβιώσουμε μακροπρόθεσμα.

Δείτε την έκθεση διατηρησιμότητας του 2009 σε μορφή pdf

Δείτε την έκθεση διατηρησιμότητας του 2010 σε μορφή pdf

Οι Στόχοι μας

Συμμετέχουμε ενεργά στην πορεία προς την διατηρησιμότητα. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων μας σε όλες τις ενέργειές μας, αρχίζοντας με την ανάπτυξη προϊόντων και τελειώνοντας με την ανακύκλωση και ανάκτηση των χρησιμοποιημένων υλικών και προϊόντων. Η Greif έχει μια συνεχή δέσμευση για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που η επιχειρήση έχει στο περιβάλλον με μεθόδους που είναι κοινωνικά υπεύθυνες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και οικονομικά ορθές.

Μειώσαμε την ενεργειακή μας κατανάλωση σε επίπεδο εταιρείας κατά 10 τοις εκατό μεταξύ 2007 και 2010, κατακτώντας τον πρώτο στόχο της διατηρησιμότητάς μας. Έχουμε θέσει τον πήχη ακόμα ψηλότερα με την εισαγωγή ενός πιο φιλόδοξου, επόμενης γενιάς συνόλου στόχων.

Τα Θεμέλια

Καθιέρωση των καλύτερων στην κατηγορία τους πρακτικών διαχείρισης διατηρησιμότητας για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση της κατανάλωσης των πόρων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα παραγωγής κατά 15 τοις εκατό από την έναρξη του δημοσιονομικού έτους 2008 μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2015.

Έχουμε μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 5 τοις εκατό από την έναρξη του φορολογικού έτους 2008.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα παραγωγής κατά 15 τοις εκατό από την έναρξη του δημοσιονομικού έτους 2008 μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2015.

Έχουμε μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 11 τοις εκατό από την έναρξη του δημοσιονομικού έτους 2008.

Φιλοδοξίες

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα προϊόντος κατά 30 τοις εκατό από την έναρξη του δημοσιονομικού έτους 2008 μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2020.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα παραγωγής κατά 30 τοις εκατό από την έναρξη του δημοσιονομικού έτους 2008 μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2020.

Επίτευξη μηδενικών αποβλήτων υγειονομικής ταφής μέχρι το τέλος του φορολογικού έτος 2020.

ISO 9001:2008

Η Greif Hellas είναι κάτοχος της Πιστοποίησης Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 που επιβεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να παρέχει προϊόντα που τηρούν όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις στοχεύοντας στην ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη.

ISO 9001:2008